Habarlar

Türkmen zyýaratçylary Magtymguly Pyragynyň we onuň atasy Döwletmämmet Azadynyň aramgähinde aýat-doga okadylar
15 Maý
Türkmen zyýaratçylary Magtymguly Pyragynyň we onuň atasy Döwletmämmet Azadynyň aramgähinde aýat-doga okadylar

   Aktokaý obasynda ýurdumyzyň döredijilik wekiliýetiniň düzüminde Eýran Yslam Respublikasyna gelen türkmen zyýaratçylary beýik şahyrlarymyz we akyldarlarymyz bolan Magtymguly Pyragynyň we onuň atasy Döwletmämmet Azadynyň aramgähinde aýat-doga okadylar.

   Her ýyl umumymilli baýramçylygyň - Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününiň öňýanynda biziň watandaşlarymyz asylly däbe görä, mukaddes ýerlere zyýarat edip, eziz Watanymyzyň görnükli ogullaryna, halkyň azat we bagtyýar döwlet hakynda arzuwlaryny beýan edenleriň hormatyna baş egýärler.

  Zyýaratçylar beýik şahyrlaryň ata Watanynda-Magtymguly etrabynyň Gerkez obasynda şanly sene mynasybetli geçirilen dabaraly çärelere gatnaşdylar. Bu ýerde Pyragynyň ýadygärligine gül desseleri goýuldy hem-de häzirki nesliň zehinli şahyrlaryna-beýik söz ussadynyň hormatyna geçirilýän bäsleşigiň ýeňijilerine sylaglary gowşurmak dabarasy boldy.