Habarlar

Тürkmen tennisçileri IV Yslam raýdaşlyk oýunlarynda toparlaýyn ýaryşlarda bürünç medala eýe boldular
15 Maý
Тürkmen tennisçileri IV Yslam raýdaşlyk oýunlarynda toparlaýyn ýaryşlarda bürünç medala eýe boldular

    Azerbaýjanyň paýtagtynda IV Yslam raýdaşlyk oýunlary dowam edýär. Sportuň görnüşleriniň köpüsi boýunça jemleýji bäsleşikler ýakynlaşýar. Olaryň käbirinde eýýäm netijeler jemlendi. Mysal üçin, tennis boýunça toparlaýyn ýaryşlarda Türkmenistanyň ýygyndy zenanlar topary bürünç medala mynasyp boldy.

   Bu görnüşde ýeňijiler we baýrakly oýunlaryň eýeleri türgenleriň şahsy bäsleşikleriniň ikisinde we jübütleýin bäsleşikleriň birinde çykyşlaryň jemleri boýunça kesgitlenýär. Arzyly sylag ugrunda biziň toparymyzyň gyzlary Jahan Baýramowa, Anastasiýa Prenko we Güljahan Muhammetgulyýewa Bakuwyň tennis akademiýasynyň meýdançalarynda ýer eýelerini—Azerbaýjanyň toparyny, şeýle hem Pakistanyň ýygyndy toparyny ýeňdiler. 

  Erkekleriň toparlaýyn ýaryşlarynda türkmenistanlylar çärýek finala baryp ýetdiler. Indi biziň tennisçilerimiz, şol sanda türgen gyzlarymyz şahsy we jübütleýin çykyşlarda medallar ugrunda bäsleşerler.

 

   Türkmen boksçylary Yslam oýunlarynda ýaryşlara oňat başladylar, 60 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edýän Horsan Imamkulyýew eýýäm hormat münberinde özüne orny üpjün etdi. Ol Iordaniýadan Mohammad Abu Jajehi ýeňmegi başardy, bu bolsa azyndan bürünç medal bolar (kikboksingde iki sany üçünji orun göz öňünde tutulandyr).

   Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň ýene-de bir wekili, halkara derejeli sport ussady, 2010-njy ýylda Singapurda geçirilen birinji Ýetginjekler olimpiýa oýunlarynyň bürünç medalynyň eýesi, 2012-nji ýylda Londonda geçirilen Olimpiada gatnaşan Nursähet Pazzyýew (75 kilograma çenli) çekeleşikli tutluşykda gyrgyzystanly Azamat Kanybek Uuly medal ugrundaky bäsleşikden çykaryp, özüne çärýek finalda orun üpjün etdi. Ýeňijileriň toparyna çykmak ugrunda ol 16-njy maýda Marokkodan gelen Ýuness Garroumi bilen bäsleşer.