Gümrük habarlary

«Arkadagyň ajap eýýamy» atly kitabyň tanyşdyrylyşy
3 Iýul
«Arkadagyň ajap eýýamy» atly kitabyň tanyşdyrylyşy

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň merkezi edarasynyň mejlisler zalynda «Arkadagyň ajap eýýamy» atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň 60 ýaşyna bagyşlanan neşir ýurdumyzyň durmuşyndaky iň möhüm wakalar hem-de ähmiýetli seneler, milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda döwletimiziň geçen 10 ýyllyk ýoly barada publisistik gürrüňler görnüşindedir.

Dabara Gullugyň şahsy düzümi, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinden mugallymlar, jemgyýetçilik guramalaryň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri we köp sanly myhmanlar gatnaşdylar. 

Çykyş edenleriň belleýişleri ýaly, bu kitapda ylmy-populýar görnüşde döwletiň we jemgyýetiň hemmetaraplaýyn döwrebaplaşdyrylyş işleri görkezilýär, Türkmenistanyň daşary syýasatynyň strategiki wezipeleri, ileri tutulýan baş ugurlar hem-de milli Liderimiziň möhüm halkara başlangyçlaryny iş ýüzünde durmuşa geçirmek boýunça çäreler beýan edilenýär.

Dabaranyň çäklerinde Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň aýdym-saz toparynyň ýerine ýetirmeginde baýramçylyk konserti boldy.