Habarlar

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinden
4 Okt
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinden

2017-nji ýylyň 3-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda harby we hukuk goraýjy edaralaryň şu ýylyň dokuz aýynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri jemlenildi. Mejlisiň gün tertibine şeýle hem harby we hukuk goraýjy edaralaryň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmegiň, olaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmagyň we döwrebaplaşdyrmagyň çäklerinde ýakyn geljek üçin möhüm wezipeleri kesgitlemek bilen baglanyşykly meseleler girizildi.

Mejlisde Döwlet gümrük gullugynyň başlygy Ý.Söýegow gümrük edaralaryndaky işleriň ýagdaýy, dokuz aýyň dowamynda ýerine ýetirilen işler, hususan-da, ýurdumyzyň serhedinden geçýän ýükleriň içgin barlanmagyny üpjün etmek maksady bilen görülýän çäreler barada hasabat berdi. 

Hormatly Belent Serkerdebaşymyz döwletimiziň we daşary ýurtlaryň arasyndaky halkara ykdysady gatnaşyklaryň giňeldilmeginiň hem-de ýurdumyzyň üstaşyr ýollaryň çatrygynda amatly ýerleşýändiginiň serhetden geçýän harytlaryň we ulag serişdeleriniň möçberleriniň artdyrylmagyna ýardam edýändigini belledi. Döwlet Baştutanymyz gümrük terminallarynda hem-de gözegçilik-geçiriş nokatlarynda täze tehnologiýalardan has netijeli ulanmagyň, gullugyň işgärleriniň hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmaga aýratyn üns bermegiň wajypdygyny aýtdy.

Belent Serkerdebaşymyz nobatdaky mejlisiň jemini jemläp, ägirt uly özgertmeler ýoly bilen ynamly öňe barýan Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň esaslaryny pugtalandyrmakda harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ornunyň möhümdigini belledi. Biziň parahatçylyk söýüjilikli döwletimiz diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Harby doktrinadan ugur alyp, mundan beýläk-de seçip alan ýoluna ygrarly bolar, dünýäniň ähli döwletleri hem-de abraýly halkara guramalary bilen netijeli we özara gyzyklanma bildirilýän gatnaşyklary ýola goýar diýip, hormatly Prezidentimiz aýtdy. 

Hormatly Prezidentimiz harby we hukuk goraýjy edaralaryň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmagyň ýakyn geljek üçin gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda kesgitledi. Döwlet Baştutanymyz milli howpsuzlygy pugtalandyrmagyň we halkymyzyň parahat durmuşyny hem-de abadançylygyny üpjün etmegiň bähbidine goşunymyzyň goranyş kuwwatyny ýokarlandyrmagyň toplumlaýyn maksatnamasyny yzygiderli durmuşa geçirmegiň wajypdygyny aýtdy. 

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde beýleki käbir meselelere hem garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 

Çeşme: Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi