Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hatyra gününe bagyşlanan çärä gatnaşdy
7 Okt
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Hatyra gününe bagyşlanan çärä gatnaşdy

6-njy oktýabrda Türkmenistanda ähli uruşlaryň söweş meýdanlarynda wepat bolanlaryň, şeýle hem 1948-nji ýylyň Aşgabat ýertitremesinde şehit bolanlaryň ýatlama güni – Hatyra güni bellenilýär. Şu gussaly sene mynasybetli ýurdumyzyň ähli ýerlerinde Döwlet baýdaklary aşak düşürildi, hemme ýerlerde aýat-doga okalýar, sadakalar berilýär. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumyna gül goýmak çäresine gatnaşdy. 

Mejlisiň başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, welaýatlaryň hem-de Aşgabat şäheriniň häkimleri, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, milli parlamentiň wekilleri Türkmenistanda işleýän daşary ýurt diplomatik wekilhanalaryň hem-de daşary ýurt kompaniýalarynyň baştutanlary, ymamlar we hormatly ýaşulular, ýaşlar, paýtagtymyzyň ýaşaýjylar we myhmanlary ýadygärliklere gül desselerini goýdular. 

Gül dessesini goýmak çäresinden soňra, geçen uruşlaryň gahrymanlaryny, Aşgabat ýertitremesinde şehit bolanlary ýatlap, olaryň ýagty ýadygärligine sadaka berildi, aýat-töwür okaldy. 

Şol gün paýtagtymyzda bolşy ýaly, ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda-da ýatlama dessurlary geçirilip, sadakalar berildi. Çeşme: Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi