Gümrük habarlary

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda geçirilen duşuşyk
11 Noý
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda geçirilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 9-njy noýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň mejlisler zalynda Gullugyň wezipeli işgärleriniň Merkezi Aziýada Serhetleri dolandyrmak boýunça Maksatnamasynyň (BOMCA-9) sebitleýin ýolbaşçysy jenap Raýtis Tiliks bilen duşuşygy geçirildi.

Duşuşykda şeýle-de Latwiýanyň Türkmenistan boýunça öz ygtyýarly ilçisi jenap Igors Apokins, Litwanyň gümrük gullugynyň işgäri jenap Sarunas Awiziens we Maksatanamanyň milli utgaşdyryjysy Rustam Berdiýew gatnaşdylar.

Duşuşygyň barşynda Maksatnamanyň möhletiniň uzaldylmagy, öňde duran wezipeler, gümrük işgärleriniň sebitleýin okuw çärelerine gatnaşmagy barada meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.