Habarlar

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde harby we hukuk goraýjy edaralarynyň öňünde durýan möhüm wezipeleri kesgitlendi
11 Ýan
Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde harby we hukuk goraýjy edaralarynyň öňünde durýan möhüm wezipeleri kesgitlendi

2018-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda 2017-nji ýylda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýerine ýetiren işleriniň netijeleri jemlendi hem-de ýakyn geljek üçin olaryň öňünde durýan möhüm wezipeler kesgitlendi.

Harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary ýurdumyzyň goranmak ukybynyň pugtalandyrylmagyna, harby düzümleriň täze enjamlar we ulag serişdeleri bilen enjamlaşdyrylmagynyň hasabyna milli goşunyň kuwwatynyň artdyrylmagyna, harby işgärleriň hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen Harby doktrinany üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen görülýän anyk çäreler baradaky hasabatlary bilen çykyş etdiler. 

Mejlisde Döwlet gümrük gullugynyň başlygy A.Osmanow hormatly Prezidentimiziň ozal beren görkezmeleri we tabşyryklary esasynda geçen ýylda garamagyndaky edarada geçirilen işler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabaty diňläp, häzirki wagtda biziň ýurdumyzyň gümrük serhedinden geçýän halkara ýükleriniň möçberiniň düýpli artandygyny belledi. Munuň özi Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň durnukly ösýändigine hem-de ýurdumyzyň dünýäniň hojalyk gatnaşyklary ulgamyna üstünlikli goşulyşýandygyna şaýatlyk edýär. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz gullugyň işgärlerine ýüklenen jogapkärçiligiň uludygyny belläp, hünärli işgärleri seçip almak meselelerine ünsi çekdi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow 2017-nji ýylda harby we hukuk goraýjy edaralar tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň jemini jemläp, diňe goranyş häsiýetine eýe bolan hem-de döwletimiziň serhetleriniň howpsuzlygyny we bitewüligini üpjün etmegiň strategiki esaslaryny kesgitleýän Harby dokrinanyň möhüm ugurlaryna ünsi çekdi. Şu maksat bilen, täze başlanan ýylda degişli düzümleriň işi milli goşuny döwrebaplaşdyrmagyň möhümdigini nazara almak bilen guralmalydyr diýip, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy belledi.

Harby gullukçylaryň we olaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmak meselesi hem özgertmeleriň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda durýar diýip, Türkmenistanyň Baştutany döwletimiziň geljekde hem bu ugurda maksatlaýyn çäreleriň görüljekdigini aýdyp, işgärleriň bildirilýän talaplara laýyklykda taýýarlanylmagy barada görkezme berdi.

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow mejlisi jemläp, oňa gatnaşanlara Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň parahatçylygyny we asudalygyny, çäk bitewüligini, mähriban halkymyzyň abadan we bagtly durmuşyny goramak boýunça alyp barýan jogapkärli işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.Çeşme Türkmen Döwlet habarlar gullugy