Habarlar

Aşgabatda pudaklaýyn halkara maslahat geçirildi
2 Apr
Aşgabatda pudaklaýyn halkara maslahat geçirildi

Paýtagtymyzyň “Arçabil” myhmanhanasynda ýurdumyzyň himiýa senagatynyň işgärleriniň gününe gabatlanyp, “Türkmenistanyň himiýa pudagy ösüş ýolunda” atly ilkinji halkara maslahat geçirildi.

    Maslahat Russiýa Federasiýasyndan, ABŞ-dan, Germaniýa Federatiw Respublikasyndan, Hytaý Halk Respublikasyndan, Ýaponiýadan, Şweýsariýadan, Niderlandlardan, Daniýadan, Koreýa Respublikasyndan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Singapurdan, Türkiýeden, Owganystan Yslam Respublikasyndan, Litwadan we Gazagystandan himiýa pudagynda işleýän iri kompaniýalaryň 30-dan gowragynyň wekillerini ýygnady.

    Maslahata gatnaşyjylaryň nygtaýşy ýaly, türkmen topragynyň tebigy baýlyklary içerki bazarda hem, daşarky bazarda hem uly islege eýe bolan dürli ýokary hilli önümleri öndürmäge mümkinçilik berýär.

    Mineral dökünleriň öndürilmegine aýratyn üns berilýär, bu bolsa ýurdumyzda çig mal binýadynyň baýlygy hem-de önümleriň bu görnüşine islegleriň ýokarydygy bilen baglanyşyklydyr. Ýerli çig mal serişdeleriniň peýdalanylmagy oba hojalygynyň netijeliligini we girdejililigini köp esse ýokarlandyrmaga ýardam edýär.

    Çykyş edenleriň belleýşi ýaly, milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary bilen Türkmenistanda amala aşyrylýan iri möçberli düýpli özgertmeler, milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge tarap alnan ynamly ugur hem-de giň halkara hyzmatdaşlygynyň ýola goýulmagy daşary ýurt kompaniýalary bilen iri taslamalary durmuşa geçirmek üçin täze mümkinçilikleri açýar.

    Maslahatyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Ýüzlenme kabul etdiler. Onda himiýa pudagynyň işgärleriniň milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek maksady bilen ýokary hilli himiýa önümleriniň önümçiligini artdyrmak babatda ýurdumyzyň ägirt uly kuwwatyny durmuşa geçirmek boýunça wezipeleri üstünlikli çözmek üçin ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna döwlet Baştutanymyzy ynandyrdylar.Çeşme: turkmenistan.ru