Habarlar

Türkmenistanyň paýtagtynda Bütindünýä saglyk güni mynasybetli köpçülikleýin welosipedli ýöriş guraldy
9 Apr
Türkmenistanyň paýtagtynda Bütindünýä saglyk güni mynasybetli köpçülikleýin welosipedli ýöriş guraldy

Aşgabatda Bütindünýä saglyk güni giňden bellenildi. Baýramçylyk dabaralaryna hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gatnaşdy. 

    Hormatly Prezidentimiz 15 kilometrlik menzilli köpçülikleýin welosipedli ýörişine badalga berdi. Döwlet Baştutanymyzyň göreldesine eýerip, ýurdumyzyň ýolbaşçly düzümleriniň hatarlary, paýtagtymyzdaky ýokary okuw mekdepleriniň talyplary, dürli puldaklaryň, edaralaryň we kärhanalaryň zähmetkeşler toparlarynyň wekilleri ýörişe gatnaşdylar. 

    Soňky ýyllarda Arkadag Prezidentimiziň tagallasy bilen, köpçülikleýin bedenterbiýäni we ýokary netijelei sporty ösdürmek, paýtagtymyzyň we tutuş ýurdumyzyň ekologiýa derejesini gowulandyrmak işleri bilen utgaşykly alnyp barylýar. Bu bolsa sagdyn durmuş ýörelgelerini berkitmek ýaly asylly işlere döwlet derejesinde ähmiýeti berilýändigini has aýdyňlygy bilen äşgär edýär. Çeşme: turkmenistan.gov.tm