Gümrük habarlary

Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Enä tagzym – mukaddeslige tagzym» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy
12 Iýun
Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Enä tagzym – mukaddeslige tagzym» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy

2018-nji ýylyň 12-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň mähriban enelere bagyşlanyp neşir edilen «Enä tagzym – mukaddeslige tagzym» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Bu dabaraly çärä Gullugyň şahsy düzümi hem-de jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar.

Çykyşlarda bellenişi ýaly, mähriban enelerimize bagyşlanan bu täze neşirde perzent bilen ata-enäniň arasyndaky gatnaşyklar, Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň mähriban käbesi Ogulabat ejäniň çaga terbiýesindäki inçeligi, nusgalyk ýörelgesi ussatlyk bilen beýan edilipdir.

Türkmen maşgalasynda edep-ekramy, asyllylygy, mähremligi bilen ýaşlar üçin görelde bolýan käbelerimize tagzym etmek biziň mukaddes borjumyzdyr. 

Dabarada aýdym-sazly çykyşlarada uly orun berildi. Onda ýerine ýetirilen aýdymdyr-sazlarda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri, mahriban käbelerimiz joşgunly wasp edildi. 

Çykyş edenler Gullugyň ähli şahsy düzümini Hormatly Belent Serkerdebaşymyzyň «Enä tagzym – mukaddeslige tagzym» atly täze eseriniň çapdan çykmagy bilen gutladylar.

Soňra ähli dabara gatnaşyjylar Türkmenistanyň Döwlet kasamyny ýerine ýetirdiler.