Habarlar

TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLISI GEÇIRILDI
6 Sen
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLISI GEÇIRILDI

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda şu ýylyň sekiz aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine garaldy hem-de ýakyn geljekde olaryň öňünde durýan wezipeler kesgitlenildi.

Döwlet gümrük gullugynyň başlygy A.Osmanow ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde 2018-nji ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri we gümrük gullugynyň işini döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylýan maksatnamalaýyn çäreler barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, gullugyň ýolbaşçysyndan edaranyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak boýunça toplumlaýyn çäreleri görmegi, bu ulgama öňdebaryjy halkara tejribesini giňden ornaşdyrmagy talap etdi. Döwlet Baştutanymyz harytlary we ulag serişdelerini Türkmenistanyň gümrük serhedi arkaly geçirmegiň tertibini üpjün etmek meselelerini üns merkezinde saklamagyň wajypdygyny belläp, degişli işleri geçirmek boýunça şertleriň berjaý edilmegine berk gözegçiligi amala aşyrmagy tabşyrdy.

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

http://tdh.gov.tm