Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti “Buried Hill Energy” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
28 Noý
Türkmenistanyň Prezidenti “Buried Hill Energy” kompaniýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

2018-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Buried Hill Energy” kompaniýasynyň baş ýerine ýetiriji direktory Piter Kallosy kabul etdi. 

Duşuşygyň çäklerinde döwlet Baştutanymyz we myhman özara gatnaşyklaryň bilelikdäki işiniň netijelerini hem-de geljegini, şol sanda Hazar deňziniň türkmen böleginde nebitgaz ýataklaryny özleşdirmek baradaky meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglylykda, deňizýaka döwletleriniň dünýäniň işewür bileleşigi bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy üçin täze mümkinçiligi açan Hazar deňziniň hukuk derejesi hakyndaky Konwensiýanyň ähmiýeti bellenildi. 

Nebitiň we gazyň ägirt uly gorlaryna eýe bolan hem-de dünýäniň birnäçe energetika ýurtlarynyň hataryna girýän Türkmenistanyň sazlaşykly ykdysady ösüşi, şeýle hem amatly maýa goýum ýagdaýy — bularyň ählisi daşary ýurt kompaniýalarynyň netijeli işlemegi, dürli ulgamlarda iki ýurduň iri, bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmegi üçin şertleri döredýär diýip, Piter Kallos aýtdy. 

www.turkmenistan.gov.tm