Gümrük habarlary

Bütindünýä Gümrük Guramasynyň bilermenleri bilen duşuşyk
1 Dek
Bütindünýä Gümrük Guramasynyň bilermenleri bilen duşuşyk

2018-nji ýylyň 28-29-njy noýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Bütindünýä Gümrük Guramasynyň bilermeni jenap Daşgin Aliýew we Guramanyň düzüm bölegi bolup durýan mümkinçilikleri ösdürmek boýunça Baku şäherinde ýerleşýän Sebitleýin edarasynyň başlygy jenap Rogger Hermann bilen duşuşyklar geçirildi. 

Myhmansöýerlik we duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin minnetdarlygyny bildirip jenap Daşgin Aliýew we jenap Rogger Hermann Bütindünýä gümrük guramasynyň hem-de Guramanyň mümkinçilikleri ösdürmek boýunça Baku şäherinde ýerleşýän Sebitleýin edarasynyň gurluşy, ýerine ýetirýän wezipeleri, öňde goýlan maksatlary barada giňişleýin habar berdiler. 

Bellenilişi ýaly, Bütindünýä Gümrük guramasy hökümetara halkara guramasy bolup, onuň ştab-kwartirasy Brýusselde, Belgiýa ýerleşýär. Onuň  182 sany agzasy bar, şol sanda Türkmenistan Guramanyň agzalylygyna 1993-nji ýylda kabul edildi. BGG-syň işi gümrük işi babatda halkara gurallaryny işläp taýýarlamakdan ybarat. Gurama tarapyndan guralýan sebitleýin we milli häsiýetli okuw çäreleri gümrük işi babatynda halkara tejribesini öwrenmek üçin oňaýly  mümkinçilikleri döredýär.

Duşuşyklaryň barşynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň we Bütindünýä Gümrük Guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary, hususan-da, serhetde gümrük gözegçiligini kämilleşdirmekde Bütindünýä Gümrük Guramasynyň tejribesini öwrenmek we özleşdirmek bilen bagly, Gümrük işi babatynda halkara konwensiýalaryna Türkmenistanyň goşulyşmagy barada meseleler         ara alnyp maslahatlaşyldy. 

Duşuşygyň ahyrynda taraplar birek-birege üstünlikleri arzuw etmek bilen, Türkmenistan bilen BGG-nyň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygyň geljekde hem işjeň dowam etdiriljekdigine ynam bildirdiler.