Habarlar

Halkara zenanlar güni mynasybetli çäreler
11 Mar
Halkara zenanlar güni mynasybetli çäreler

2019-njy ýylyň 11-nji marty. Geçen hepde Halkara zenanlar güni mynasybetli dürli derejedäki çärelere baý boldy.

Hormatly Prezidentimiziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň enelerine, ähli gelin-gyzlaryna iberen Gutlagynda: “Mähriban enelerimize, gelin-gyzlarymyza sarpa goýmak, olaryň mertebesini belent tutmak, edep-ekramyna, durmuş ýörelgelerine aýratyn söýgi we hormat bilen garamak müňýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan milli dessurymyzdyr” diýilýär.  

Halkara zenanlar güni mynasybetli geçirilen çäreleriň has ähmiýetlisi köp çagaly eneleri sylaglamak dabarasy body. Bu dabarada, Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda, sekiz çagany dünýä inderen we terbiýeläp ýetişdiren watandaşlarymyzyň 200-den gowragyna «Ene mähri» diýen hormatly at dakyldy. Köp çagaly maşgalalaryň köpüsi baýramçylyk mynasybetli ýokary amatlylygy bolan täze jaýlara göçüp bardylar. Munuň özi özboluşly sowgada öwrüldi.

Şeýle hem, ähli ministrliklerde, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda we eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli kärhanalarda zenanlara, gelin-gyzlara Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan pul sylaglaryny gowşurmak dabarasy boldy.

8-nji mart güni Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň konserti geçirildi. Sahnada ajaýyp zenanlaryň hormatyna häzirki zaman aýdym-sazlary ýaňlandy, olary ýurdumyzyň belli estrada aýdymçylary ýerine ýetirdiler. Konsertde tomaşaçylar tarapyndan öňden söýlüp diňlenýän, şeýle hem täze aýdymlar ýerine ýetirildi.

Surat tdh.gov.tm alyndy.