Habarlar

Türkmen-owgan gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykarylýar
26 Iýul
Türkmen-owgan gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykarylýar

2019-njy ýylyň 25-nji iýulynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzyň degişli ministrlikleriniň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleriniň düzümindäki wekiliýeti Owganystan Yslam Respublikasynyň Farýap welaýatynyň Andhoý etrabynyň Akina menzilinde uzynlygy 10 kilometre barabar bolan demir ýol şahasynyň açylyşyna hem-de Akina — Andhoý demir ýolunyň gurluşygyna badalga bermek dabarasyna gatnaşdy, diýip Türkmenistanyň Döwlet habarlar gullugy habar berýär.

Dabaralara gelen Türkmenistanyň wekiliýetini Farýab welaýatynyň, Owganystanyň demir ýol ulagynyň düzümleýin edaralarynyň ýolbaşçylary, jemgyýetçiligiň we din wekilleri, Akina menziliniň işgärleri, köp sanly ýerli ýaşaýjylar mähirli mübäreklediler.

Owgan tarapynyň wekilleri ýurduň ýolbaşçylarynyň hem-de tutuş owgan halkynyň adyndan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa we doganlyk türkmen halkyna Owganystanyň parahatçylykly ýol bilen dikeldilmegine yzygiderli goldaw we kömek berýändigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.