Gümrük habarlary

Türkmenistanyň başlangyçlary boýunça amala aşyrylýan ulag-üstaşyr taslamalary
3 Awg
Türkmenistanyň başlangyçlary boýunça amala aşyrylýan ulag-üstaşyr taslamalary

Biziň ýurdumyzyň başlangyjy bilen köp sanly iri halkara we sebitara taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Olaryň amala aşyrylmagy Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyda, şeýle hem sebitde durnukly ösüşi, halklaryň arasyndaky hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegini, hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagyny, söwda-haryt dolanyşygynyň möçberleriniň artdyrylmagyny üpjün edýär.

Owganystan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Gruziýa, Türkiýe döwletleriniň gatnaşmagynda «Üstaşyr we ulag hyzmatdaşlygy hakynda Ylalaşygy» (Lapis Lazuli ugry boýunça Ylalaşyk) taslamasynyň amala aşyrylmagynda ilkinji ädim Türkmenistan tarapyndan durmuşa geçirildi. 

Resminama 2017-nji ýylyň 15-nji noýabrynda Aşgabatda geçirilen Owganystan boýunça sebit ykdysady hyzmatdaşlygynyň 7-nji maslahatynyň ministrler derejesindäki mejlisinde gol çekildi. Onuň kabul edilmegi sebitiň ykdysady birleşmesini ösdürmek, söwdanyň möçberini artdyrmak maksadynda netijeli halkara hyzmatdaşlygy giňeltmekde Aşgabat forumynyň anyk goşandyna öwrüldi.

Türkmenistanyň ykdysady we durmuş taýdan ösmeginiň möhüm şerti bolan köpugurly ulag düzümini döretmek hormatly Prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu ugurda ägirt uly işler durmuşa geçirildi, olaryň hatarynda ýurdumyzda bar bolan awtomobil we demir ýollaryny döwrebaplaşdyrmak hem-de olaryň täzelerini gurmak, howa we deňiz ulag ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny düýpli täzelemek we giňeltmek boýunça taslamalar üstünlikli durmuşa geçirildi. Şunda halkara üstaşyr-ulag geçelgelerini döretmäge aýratyn üns berilýär.

Birinji hazar ykdysady forumynyň guraýjysy hökmünde çykyş etmek bilen hem, Türkmenistan Hazar deňzinde giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatyna öz ygrarlylygyny subut edýär. Hormatly Prezidentimiz Hazar sebiti bilen bagly meselelere aýratyn ähmiýet berýär. Ol Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň V sammitinde eden çykyşynda Hazar deňzinde hyzmatdaşlygyň ýola goýulmagynyň ýurtlaryň söwda-ykdysady we ulag babatdaky ýakynlyk derejesine bagly bolup durýandygyny bellemek bilen, ilkinji Hazar ykdysady forumynyň sebitdäki ýurtlaryň bu ugurdaky tagallalary utgaşdyrmaga taýýardygynyň tassyklanmasyna öwrüljekdigine ynam bildirdi.