Habarlar

2019-njy ýylyň 5-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi.
6 Sen
2019-njy ýylyň 5-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň göçme mejlisini geçirdi.

Mejlisiň gün tertibine laýyklykda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň şu ýylyň ýanwar — awgust aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň jemlerine, degişli düzümleriň guramaçylyk meselelerine garaldy, şeýle hem döwrebap sanly ulgamy nazara alyp, düzümleriň maddy-enjamlaýyn binýadyny has-da döwrebaplaşdyrmak we işgärler üpjünçiligini gowulandyrmak boýunça möhüm wezipeler kesgitlenildi.

Mejlisiň dowamynda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ozal beren tabşyryklaryny nazara almak bilen, şu ýylyň sekiz aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri baradaky hasabatlary diňlenildi. Ýurdumyzda jemgyýetçilik tertibini üpjün etmek, kanun bozulmalarynyň öňüni almak we milli kanunçylygyň düzgünleriniň ýerine ýetirilişine gözegçiligi ýola goýmak, kadalaşdyryjy-hukuk namalaryny kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylýan işler hakynda hasabatlar berildi.

Harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary gullukçylaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak, gözegçilik edýän düzümlerinde durmuş meselelerini çözmek ugrunda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli işler barada habar berdiler.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow hasabatlary diňläp, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçlerimiziň goranyş ukyplylygyny goldamaga, ýokary hünär derejeli işgärleri taýýarlamaga gönükdirilen toplumlaýyn maksatnamany yzygiderli durmuşa geçirýändigini belledi. 

Harby we hukuk goraýjy edaralaryň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin degişli çäreler görülmelidir diýip, döwlet Baştutanymyz ýolbaşçylara harby hem-de hukuk goraýjy edaralaryň öňünde durýan wezipeleri beýleki degişli düzümler bilen ylalaşylan tertipde çözmegi tabşyrdy.

Mejlisden soň «Türkmen edermen» ýörite maksatly toparlaryň harby okuw-türgenleşigi geçirildi.