Gümrük habarlary

Şu ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri boýunça hasabat ýygnanyşygy
7 Sen
Şu ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri boýunça hasabat ýygnanyşygy

2019-njy ýylyň 7-nji sentýabrynda Gullugyň başlygy M.Hudaýkulyýew şahsy düzümiň gatnaşmagynda ýygnanyşyk geçirdi. Onuň barşynda gümrük edaralarynda şu ýylyň sekiz aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine garaldy hem-de Türkmenistanyň Prezidenti-Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedowyň beren tabşyryklarynyň ýerine ýetirilmegi boýunça anyk wezipeler kesgitlenildi.

Ýygnanyşykda 2019-njy ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda gümrükhanalarda we gümrük postlarynda ýerine ýetirilen işler boýunça hasabatlar diňlenildi we gümrük edaralarynda alnyp barylýan işleri mundan beýläk-de kämilleşdirmek we harby gullukçylaryň arasynda tertip-düzgüni has-da pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan çäreleri dowam etmek boýunça anyk wezipeler bellenildi. 

Düzgün-nyzamlylyk, halallyk babatda harby gullukçylara bildirilýän talaplar, ýurdumyzyň kanunçylygyny berk berjaý etmek, mukaddes harby borjuny halal, arassa zähmet çekmek bilen ýerine ýetirmek we ýurdumyzyň gümrük edaralarynda harby gullukçylar tarapyndan tertip-düzgüni berjaý etmegi meselesi ara-alnyp maslahatlaşyldy.