Gümrük habarlary

«Döwlet gümrük gullugynyň halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy» atly okuw-maslahaty
23 Sen
«Döwlet gümrük gullugynyň halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy» atly okuw-maslahaty

2019-njy ýylyň 21-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň Merkezi edarasynda «Döwlet gümrük gullugynyň halkara guramalar bilen hyzmatdaşlygy» atly okuw-maslahaty geçirildi. Bu okuw-maslahaty Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy boýunça BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan      «2021-nji ýyl - Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly Kararnamanyň kabul edilmegine bagyşlandy hem-de 2018-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Hormatly Prezidentimiziň degişli ugurlar boýunça ylmy ösdürmäge aýratyn üns bermek hem-de amaly tarapdan netijeli işleri geçirmek barada beren tabşyrygyny ýerine ýetirmek boýunça tassyklanan meýilnama laýyklykda geçirildi.

Çärä Türkmenistanyň Goranmak, Içeri işler, Adalat ministrliginden hem-de serhet , migrasiýa, gümrük gullugynyň harby gullukçylary gatnaşdy. Çykyş eden myhmanlaryň içinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekili, “Milli goşun” žurnalynyň bölüm redaktory, şeýle hem Döwlet gümrük gullugynyň ýakyndan hyzmatdaşlyk edýän, Türkmenistanda akkreditirlenen käbir halkara guramalrynyň Türkmenistandaky milli utgaşdyryjylary bar. 

Bellenilişi ýaly, halkara hyzmatdaşlyk – bu gümrük edaralarynyň işiniň döwrebaplaşdyrylmagyna we kämilleşdirilmegine gönükdirilen möhüm ugurlaryň biri. Mümkinçilikleri ösdürmek hem-de öňdebaryjy dünýä tejribesini öwrenmek bu ugruň esasyny düzýär. Şu maksat bilen, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy halkara guramalary, olaryň düzüm birlikleri, hususan-da Bütindünýä gümrük guramasy, Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasy, Birleşen Milletler Guramasynyň Neşe we jenaýatçylyk baradaky Müdirligi (UNODC), Ösüş Maksatnamasy (UNDP) ýaly degişli düzümleri, şeýle hem Merkezi Aziýada Serhetleri Dolandyrmak Maksatnamasy – BOMKA ýaly halkara taslamalar bilen gatnaşyklary işjeňleşdirilýär.

Bütindünýä Gümrük Guramasynyň Baş sekretary Kuniýo Mikuriýanyň şu ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistana saparynyň, onuň netijesi  boýunça Aşgabat şäherinde 12 döwletiň Gümrük gulluklarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda elektron maglumat alyşmak boýunça forumyň  üstünlikli geçirilendigi bellenildi. 

Çäräniň çäklerinde myhmanlar Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň ýanyndaky muzeýine baryp gördüler.