Gümrük habarlary

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Ýeňiş gününiň hormatyna duşuşyk geçirildi
7 Maý
Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda Ýeňiş gününiň hormatyna duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynda 1941—1945-nji ýyllaryň urşunda gazanylan Beýik Ýeňşiň baýramçylygy mynasybetli uruş weteranlary bilen dabaraly duşuşygy geçirildi. 

Beýik Ýeňiş ýaş nesiller bilen frontçy, söweşiji we tylyň zähmetkeşleri bolan nesilleriň arasyndaky bölünmez halka bolup hyzmat edýär. Näçe ýyl geçse-de, çuňňur hoşallyga doly näçe söz aýdylsa-da, biz weteranlaryň öňünde baky bergidardyrys. Olaryň biziň jemgyýetimizde uly üns we yssy mähir bilen gurşalyp alnandygy has möhümdir, olaryň durmuş tejribesi hem-de urşuň alawy gurşalyp alnan ýatlamalary biziň üçin gymmatlydyr. 

Döwlet gümrük gullugynda geçirilen duşuşygyň barşynda harby gullukçylar bu iň gandöküşikli urşuň söweş meýdanlarynda edermenlik görkezen weteranlara tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. 

Dabaraly owazyň astynda dabaranyň gahrymanlaryna gymmat bahaly sowgatlar we ajaýyp gül desseleri gowşuryldy. Baýramçylyk çäresi konsert bilen dowam etdirildi, Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň aýdym-saz topary abadan we parahat ýurdumyzy wasp edýän aýdymlary bilen çykyş etdiler.