Habarlar

 Aziýa halkara demir ýol ulag geçelgesiniň «Atamyrat — Ymamnazar (Türkmenistan) — Akina (Owganystan)» böleginiň açylyş dabarasy geçirilmegi meýilleşdirilýär
25 Noý
Aziýa halkara demir ýol ulag geçelgesiniň «Atamyrat — Ymamnazar (Türkmenistan) — Akina (Owganystan)» böleginiň açylyş dabarasy geçirilmegi meýilleşdirilýärŞu ýylyň 28-nji noýabrynda Aziýa halkara demir ýol ulag geçelgesiniň «Atamyrat — Ymamnazar (Türkmenistan) — Akina (Owganystan)» böleginiň açylyş dabarasy geçirilmegi meýilleşdirilýär. Bu giň möçberli taslama Ýewraziýa yklymynda ulag geçelgeleriniň hil taýdan täze kartasynyň döremegine ýardam eder. 

Hormatly Prezidentimiziň oňyn başlangyçlary netijesinde ýurdumyzda halkara ulag geçelgelerini döretmek boýunça iri taslamalar durmuşa geçirilýär. Bitarap Türkmenistan tarapyndan gurulýan bu ýollar halkara parahatçylygyň, hoşniýetli goňşuçylygyň we hyzmatdaşlygyň ýollaryna öwrülýär.

Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleriniň ösdürilmegi Türkmenistanyň ykdysady bähbitlerine doly laýyk gelýär. Goňşy döwletler hem bir sebitiň çäklerine degişli hem-de özara baglanyşykly ulag ýollarynyň gurulmagyna hem-de söwda-ykdysady gatnaşyklaryň baglanyşdyrylmagyna uly gyzyklanma bildirýärler. 

Lebap welaýat gümrükhanasynyň «Ymamnazar» gümrük nokady boýunça geçýän ýükleriň yzygiderli akymlary Türkmenistan bilen Owganystany ykdysady taýdan pugta baglanyşdyrjak täze ýoluň zerurlygyny aýdyň görkezýär. 

Şeýlelik-de, demir ýoluň açylmagy ýurdumyzyň üstaşyr kuwwatynyň artdyrylmagy bilen geljekde Aziýa ulag-üstaşyr geçelgesiniň möhüm halkasyny kemala getirip, halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmekde hem-de tutuş sebiti ösdürmekde ähmiýetli uly orun eýelär, uly möçberli taslama gatnaşyjy ýurtlaryň ählisine uly peýda getirer.