Habarlar

Merkezi saýlaw topary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň deslapky jemlerini jemledi
13 Few
Merkezi saýlaw topary Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň deslapky jemlerini jemledi

   Türkmenistanda saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda metbugat maslahaty geçirildi. Onda Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň deslapky jemleri yglan edildi. 

   Merkezi saýlaw toparynyň başlygy Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynyň deslapky jemlerini mälim etmek bilen, daşary ýurtlardaky saýlaw toparlaryndan gelip gowşan maglumatlary nazara almak bilen, ses bermäge saýlawçylaryň jemi 97,27 göteriminiň gatnaşandygyny habar berdi. Munuň özi ilatyň ýokary raýat işjeňligine, onuň Türkmenistanda demokratik özgertmelere mundan beýläk-de gatnaşmaga hyjuwlydygyna aýdyň şaýatlyk edýär. 

   Deslapky jemler boýunça saýlawçylaryň sesleriniň has köp sanyny – 97,69 göterimini häzirki döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedow aldy. 

   Häzirki wagtda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň we konsullyk edaralarynyň ýanyndaky saýlaw uçastoklarynyň käbirinden maglumatlary, has takygy, teswirnamalary nazara almak bilen, saýlawçylaryň seslerini gutarnykly sanamak işleri alnyp barylýar. Şol teswirnamalar ýurtlaryň dürli sagat guşaklyklarynda ýerleşmegi bilen baglylykda wagt tapawudy sebäpli, gijiräk gelip gowuşýar. 

   Ses bermegiň gutarnykly netijeleri ýakyn wagtda jemlener we habar berler.