Habarlar

Türkmenistanda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligiň tehnologiýalarynyň Halkara sergisi geçirildi
5 Dek
Türkmenistanda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligiň tehnologiýalarynyň Halkara sergisi geçirildi

2017-nji ýylyň 2-4-nji dekabrynda paýtagtymyzda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçiligiň tehnologiýalarynyň Halkara sergisi geçirildi, ony Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy gurady. 

Ýöriteleşdirilen sergi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen geçirilýär hem-de daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilik ulgamynda ýurdumyzyň okgunly ösýän bazarynyň gazanan üstünliklerini we mümkinçiliklerini, şeýle hem türkmen hyzmatdaşlary bilen uzakmöhletleýin, özara bähbitli hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýän senagat enjamlaryny öndürýän daşary ýurtly öndürijileriň öňdebaryjy tejribesine we innowasiýa işläp taýýarlamalaryny görkezdi. 

Import harytlarynyň ornuny tutýan önümçilik ulgamynda hyzmatdaşlygyň köpugurly meselelerine ilkinji gezek bagyşlanan şu gezekki gözden geçirilişiň tapawutly aýratynlygy dürli taýýar harytlar bilen bir hatarda türkmen öndürijileriniň iň täze enjamlaryny we olary öndürmek üçin abzallar, dünýäniň belli kompaniýalarynyň synag – ölçeýiş enjamlary we barlaghana gurallarynyň görkezilmegidir. Sergä gatnaşyjylaryň ýetmişden gowragy – döwlet we telekeçilik düzümleri öz mümkinçiliklerini görkezdiler, olar Türkmenistanda, Ýewropanyň we Aziýanyň birnäçe ýurtlarynyň , beýleki döwletleriň kompaniýalaryna wekilçilik edýärler. 

Sergide daşary ýurtlaryň maşyngurluşygy, enjamlaryň önümçiligi, dürli ulgamlara niýetlenen täzeçil kuwwatlyklary möhüm orun eýeledi. Şeýle hem sergide azyk senagatyna, metallurgiýa, gurluşyga, gurluşyk serişdeleri senagatyna, ulag ulgamyna we mebel önümçiligine degişli bölümler işledi. Hut şu ugurlar milli ykdysadyýetimizde işjeň ösdürilýän pudaklar bolup durýar. 

Çeşme: Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi