Habarlar

an-Lui Şlesser “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisiniň uly üstünlik bilen geçjekdigine ynam bildirdi
6 Awg
an-Lui Şlesser “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisiniň uly üstünlik bilen geçjekdigine ynam bildirdi

Olimpiýa şäherjiginiň “Sport” myhmanhanasynda geçirilen “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisine bagyşlanan mediaforumyň barşynda awtomobil ýaryşyny guraýjylar daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdelerine wekilçilik eden žurnalistleriň soraglaryna jogap berdiler. 

Sport dünýäsinde sport awtoulaglary toparynda awtomobil ýaryşlary boýunça dünýäniň birnäçe gezek çempiony, “Pariž-Dakar” rallisiniň iki gezek ýeňijisi Žan-Lui Şlesser: “Uç-gyraksyz Garagum sährasynyň içi bilen geçjek halkara awtorallisiniň bilelikdäki guramaçysy bolmak meniň üçin we biziň toparymyz üçin uly hormatdyr” diýip belledi. “Biz ilkibaşda şeýle gerimdäki ýaryşlary gysga döwrüň içinde taýýarlamak wezipesi çylşyrymly we kyn bolar diýip hasapladyk. Emma türkmen topary bilen bilelikde, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şahsy göreldesinden ruhlanyp, biz şu güne çenli ýokary netijeleri gazanmagy başardyk”. 

Žan-Lui Şlesser “Amul — Hazar 2018” rallini geçirmek yglan edilenden soň, bu ýaryşlarda bäsleşmäge türgenleriň örän köpsanlysynyň gatnaşmaga isleg bildirendigini nygtady. Bu bolsa meşhur türgenleriň diňe bir bu ýaryşa ýokary gyzyklanmasyny däl, eýsem, siziň ajaýyp ýurduňyzyň gaýtalanmajak tebigy gözelliklerini görmäge tüýs ýürekden uly islegleriniň bardygyny görkezýär. 

Ulag ýaryşlary gadymda Beýik Ýüpek ýolunyň geçen ugry boýunça Türkmenistanyň gündogaryndan günbataryna tarap geçer. Çölüň giň sähralyklaryndan geçjek ýoluň umumy uzynlygy 1500 kilometrden gowrakdyr. Bu bolsa ajaýyp ralli üçin ýokary derejede laýyk gelýär. Uly ussatlar üçin bu ýaryşlar öz güýçlerini, aýratyn kyn şertlerde ulagy sürmekde emellerini hem-de nawigasiýa başarnyklaryny görkezmegiň hakyky synagyna öwrüler. 

Men “Amul — Hazar 2018” halkara awtorallisiniň uly üstünlik bilen geçjekdigine, oňa gatnaşyjylaryň bolsa siziň ajaýyp ýurduňyza ýene-de gelmäge şat boljakdyklaryna ynanýaryn diýip, Žan-Lui Şlesser aýratyn nygtady. Meşhur ýokary tizlikli awtoulag sürüjisi çykyşyny tamamlap, Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa awtosporty ösdürmäge çäksiz uly goşandy üçin ýene-de bir gezek tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.turkmenistan.gov.tm