Habarlar

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinden
8 Awg
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinden

Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynda şu ýylyň ýedi aýynda ýerine ýetirilen işleriň netijelerine garaldy hem-de ýakyn geljekde olaryň öňünde durýan wezipeler kesgitlenildi.

Döwlet gümrük gullugynyň başlygy A.Osmanow ýolbaşçylyk edýän düzümlerinde 2018-nji ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri we gümrük gullugynyň işini döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylýan maksatnamalaýyn çäreler barada hasabat berdi.

Milli Liderimiz hasabaty diňläp, gullukda häzirkizaman maksatnamalaýyn üpjünçiligi bolan bir bitewi maglumat-aragatnaşyk ulgamyny kemala getirmegi gümrük işgärleriniň öňünde durýan möhüm wezipe hökmünde kesgitledi. Ony iş ýüzünde ýokary derejede amala aşyrmak, dünýä tejribesini düýpli öwrenmek, bu ulgamdaky milli kanunçylygy häzirki döwrüň talabyna laýyklykda mundan beýläk-de kämilleşdirmek esasy wezipeler bolup durýar. Amala aşyrylýan işleriň netijeliligini ýokarlandyrmak, aýratyn-da, Türkmenistanyň çäginden geçýän ýüklere degişli gözegçiligi guramak işinde öňdebaryjy halkara tejribesini ulanmak çärelerini ýokarlandyrmagyň zerurdygyny belläp, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy bu babatda gullugyň ýolbaşçysyna birnäçe görkezmeleri berdi. 

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

http://tdh.gov.tm