Habarlar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
30 Okt
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

2020-nji ýylyň 28-nji oktýabrynda, hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy, diýip T...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Daşary işler ministri halkara hyzmatdaşlar bilen bilelikdäki taslamalaryň we maksatnamalaryň durmuşa geçirilişiniň depginini ara alyp maslahatlaşdy
30 Okt
Türkmenistanyň Daşary işler ministri halkara hyzmatdaşlar bilen bilelikdäki taslamalaryň we maksatnamalaryň durmuşa geçirilişiniň depginini ara alyp maslahatlaşdy

2020-nji ýylyň 29-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň agentlikleriniň we halkara maliýe institutlarynyň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylary bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär. ...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň we Günorta Koreýanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky geňeşmeleriň nobatdaky tapgyry geçirildi
30 Okt
Türkmenistanyň we Günorta Koreýanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasyndaky geňeşmeleriň nobatdaky tapgyry geçirildi

2020-nji ýylyň 29-njy oktýabrynda Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda iki ýurduň DIM-niň ýolbaşçylarynyň orunbasarlarynyň derejesindäki geňeşmeler göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi. Duşuşykda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler ministri...

Dowamyny oka
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzda täze binalaryň açylyş dabarasyna gatnaşdy
29 Okt
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyzda täze binalaryň açylyş dabarasyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 28-nji oktýabrynda, paýtagtymyzda S.Türkmenbaşy we A.Nyýazow şaýollarynyň çatrygyndaky ýerasty awtomobil we pyýada geçelgeli “Mahabat” binasy ýerleşdirilen toplumyň hem-de “Diwan” myhmanhanasynyň açylyş dabarasy boldy, diýip TDH habar berýär. Berkarar Watanymyzyň hemişelik Bitaraplyk...

Dowamyny oka
«Türkmenistanyň nebiti we gazy - 2020» Halkara ýuniley forumy öz işine baslady
29 Okt
«Türkmenistanyň nebiti we gazy - 2020» Halkara ýuniley forumy öz işine baslady

2020-nji ýylyň 28-nji oktýabrynda Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy - 2020» atly ýubileý XXV Halkara maslahaty öz işine başlady. Bu abraýly halkara forum «Тürkmengaz» we «Тürkmennebit» Döwlet konsernleri tarapyndan «Тürkmenforum» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda guraldy, diýip Türkmenistanyň...

Dowamyny oka
Türkmenistanyň Daşary işler ministri «Hindistan – Merkezi Aziýa» dialogynyň ikinji mejlisine gatnaşdy
29 Okt
Türkmenistanyň Daşary işler ministri «Hindistan – Merkezi Aziýa» dialogynyň ikinji mejlisine gatnaşdy

28-nji oktýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow «Hindistan – Merkezi Aziýa» dialogynyň ikinji mejlisine göni wideoaragatnaşyk arkaly gatnaşdy, diýip Türkmenistanyň DIM-niň web-saýty habar berýär. Hindistanyň Daşary işler ministri S.Jaýşankaryň ýolbaşçylygynda geçirilen mejlise ş...

Dowamyny oka