Gümrük habarlary
RSS

06.02.2024

Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň gümrük edaralarynyň wekilleriniň işgärleri taýýarlamak babatda tejribe alyşmak boýunça wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly iş duşuşygy geçirildi

Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň gümrük edaralarynyň wekilleriniň işgärleri taýýarlamak babatda tejribe alyşmak boýunça wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly iş duşuşygy geçirildi

29.01.2024

Döwlet gümrük gullugynda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli «Ýylyň gümrük nokady» we «Göreldeli gümrük işgäri» bäsleşikleriniň jemleri jemlendi

Döwlet gümrük gullugynda Watan goragçylarynyň güni mynasybetli «Ýylyň gümrük nokady» we «Göreldeli gümrük işgäri» bäsleşikleriniň jemleri jemlendi

29.01.2024

Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylaryna Döwlet sylaglary we nobatdaky harby atlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy

Döwlet gümrük gullugynyň harby gullukçylaryna Döwlet sylaglary we nobatdaky harby atlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy

29.01.2024

Türkmenistanyň we Özbegistanyň gümrükçileri üçin Farap awtoýollary (Türkmenistan) we Alat (Özbegistan) gümrük nokatlarynda bilelikdäki okuw çäresi geçirildi

Türkmenistanyň we Özbegistanyň gümrükçileri üçin Farap awtoýollary (Türkmenistan) we Alat (Özbegistan) gümrük nokatlarynda bilelikdäki okuw çäresi geçirildi

26.01.2024

Hormatly Prezidentimiziň gümrük edaralaryna sowgat eden täze awtoulag serişdelerini gowşurylyş dabarasy geçirildi

Hormatly Prezidentimiziň gümrük edaralaryna sowgat eden täze awtoulag serişdelerini gowşurylyş dabarasy geçirildi

26.01.2024

Türkmenabat şäherinde gümrük işgärleri üçin gurlan täze ýaşaýyş jaýynyň açylyş dabarasy geçirildi

Türkmenabat şäherinde gümrük işgärleri üçin gurlan täze ýaşaýyş jaýynyň açylyş dabarasy geçirildi